تأثیر عوارض جانبی داروها بر عملکرد جنسی

داروهايی كه مصرف آن‌ها می تواند روی كنش‌های جنسی مردان و زنان، تأثير بگذارد در جدول زير، قابل مشاهده است.

منبع

Conaglen, H. M., & Conaglen, J. V. (2013). Drug-induced sexual dysfunction in men and women. An independent review, 36, 41-46